0
προγράμματα:
Γλώσσα:

Czynne parcie gruntu - teoria Müller-Breslau

Czynne parcie gruntu wyznaczane jest z następującego wzoru:

gdzie:

σz

-

pionowe naprężenie geostatyczne

cef

-

efektywna spójność gruntu

Ka

-

współczynnik aktywnego parcia gruntu

Kac

-

współczynnik aktywnego parcia gruntu ze spoistości

Współczynnik czynnego parcia gruntu Ka wyznaczany jest z:

gdzie:

φ

-

kąt wewnętrznego tarcia gruntu

δ

-

kąt tarcia konstrukcja - grunt

β

-

nachylenie zbocza

α

-

nachylenie tylnej ściany konstrukcji

Współczynnik czynnego parcia gruntu Kac wyznaczany jest z:

dla:

dla: 

gdzie:

φ

-

kąt wewnętrznego tarcia gruntu

δ

-

kąt tarcia konstrukcja - grunt

β

-

nachylenie zbocza

α

-

nachylenie tylnej ściany konstrukcji

Poziome i pionowe składowe czynnego parcia gruntu przyjmują:

gdzie:

σa

-

czynne parcie gruntu

δ

-

kąt tarcia konstrukcja - grunt

α

-

nachylenie tylnej ściany konstrukcji

Literatura:

Müller-Breslau's Erddruck auf Stutzmauern,Stuttgart: Alfred Kroner-Verlag, 1906 (German).

Δοκιμάστε το λογισμικό GEO5. Δωρεάν, χωρίς περιορισμούς στην ανάλυση.