0
προγράμματα:
Γλώσσα:

Análise através da Constante de Compressão

A equação utilizada para computar a compressão da iésima camada de solo abaixo da fundação, com espessura h, depende da constante de compressão C:

onde:

σor,i

-

componente vertical da tensão geostática original no centro da iésima camada

σz,i

-

componente vertical do aumento de tensão (ex.: tensão devido à sobrecarga da estrutura) que induz a compressão da camada

hi

-

espessura da iésima camada

Ci

-

constante de compressão na iésima camada

O programa permite introduzir a constante de compressão Ci ou a constante de compressão C10 (o programa executa a transformação automaticamente).

Δοκιμάστε το λογισμικό GEO5. Δωρεάν, χωρίς περιορισμούς στην ανάλυση.