0
προγράμματα:
Γλώσσα:

Refinado de Juntas

El cuadro "Refinado de Juntas" contiene una tabla con una lista de refinamiento de juntas ingresadas. Para Añadir refinamiento de juntas vaya al cuadro de diálogo "Nuevos refinados de juntas".

El refinamiento de elementos finitos de una malla alrededor de una junta es una característica importante, que permite crean una malla de elementos finitos apropiada.

Los refinamientos de juntas también pueden ser editados en el escritorio con la ayuda de objetos activos.

Cuadro "Refinamientos de juntas"

Cuadro de diálogo "Nuevo refinamiento de junta"

Δοκιμάστε το λογισμικό GEO5. Δωρεάν, χωρίς περιορισμούς στην ανάλυση.