0
προγράμματα:
Γλώσσα:

Bowles Theory

The Bowles solution allows incorporating the influence of the cohesion on the root bearing capacity - therefore it is more suitable for cohesive soils.

where:

d

-

root diameter

l

-

root length

Ko

-

coefficient of pressure at rest

σz

-

average geostatic stress at the micropile root

φ

-

average magnitude of the angle of internal friction at the micropile root

Literature:

J.E. Bowles - Foundation Analysis and Design, McGraw Hill book Company.

Δοκιμάστε το λογισμικό GEO5. Δωρεάν, χωρίς περιορισμούς στην ανάλυση.