0
προγράμματα:
Γλώσσα:

Standard Values of Coefficients

The standard contains a number of coefficients, which can be adjusted in National annexes. The table provides a description of individual coefficients, their values, and corresponding article of the standard. In some cases the formula contains a variable, which has no symbol in the standard - in such a case the variable in the expression is denoted by X.

Coefficient

Value

Annotations

Article

γc

1.5

2.4.2.4

γs

1.15

2.4.2.4

αcc

1

3.1.6

αct

1

3.1.6

αcc,pl

0.8

12.3.1

αct,pl

0.8

12.3.1

k

1.5

12.6.3

ρmin

0.0013

9.2.1.1

X

0.26

9.2.1.1

ρmax

0.04

9.2.1.1

ρmin

0.002

9.5.2

X

0.1

9.5.2

ρmax

0.04

9.5.2

X

0.18

6.2.2

νmin

-

6.2.2

X

0.5

6.2.2

ν

-

6.2.2

cot θmin

1

6.2.3

cot θmax

2.5

6.2.3

National Annex Czech Republic (CSN EN 1992-1-1 - 2010)

Coefficient

Value

Annotations

Article

αct,pl

0.7

12.3.1

other values ​​are standard

National Annex Slovakia (STN EN 1992-1-1 - 2008)

all values ​​are standard

National Annex Poland (PN EN 1992-1-1 - 2008)

Coefficient

Value

Annotations

Article

γc

1.4

2.4.2.4

cot θmax

2.0

6.2.3

other values ​​are standard

National Annex Norway (NS EN 1992-1-1 - 2004)

Coefficient

Value

Annotations

Article

αcc

0.85

3.1.6

αct

0.85

3.1.6

other values ​​are standard

National Annex Romania (BDS EN 1992-1-1 - 2005)

all values ​​are standard

National Annex Italy (UNI EN 1992-1-1 - 2005)

Coefficient

Value

Annotations

Article

αcc

0,85

3.1.6

ν

0,5 for ≤C70/85

for other

6.2.2

other values ​​are standard

National Annex United Kingdom (BS EN 1992-1-1 - 2004)

Coefficient

Value

Annotations

Article

αcc

0,85

3.1.6

αcc,pl

0,6

12.3.1

αct,pl

0,6

12.3.1

other values ​​are standard

EN 1992-2 - 2007

Coefficient

Value

Annotations

Article

αcc

0.85

3.1.6

other values ​​are standard

Δοκιμάστε το λογισμικό GEO5. Δωρεάν, χωρίς περιορισμούς στην ανάλυση.