0
προγράμματα:
Γλώσσα:

Triaxial Test CD

This is a consolidated drained test of saturated soil carried out in a triaxial machine.

The result of this test are the effective parameters of the shear strength (φef, cef).

Output protocol of Triaxial CD Test

The form of the entered data and the output protocol print is purely user-defined, following the specified template.

Literature:

CSN EN ISO 17892-8

Δοκιμάστε το λογισμικό GEO5. Δωρεάν, χωρίς περιορισμούς στην ανάλυση.